Categorieën + criteria

Categorieën

1. Droge voeten (veiligheid)
 
2. Schoon water (kwaliteit, afvalwaterzuivering, peilbeheer)
 
3. Voldoende water (kwantiteit)
 
4. Ruimte voor innovatie (sociale innovatie)*
* Voor deze nieuwe categorie komen projecten in aanmerking rond sociale innovatie, die bijdragen aan een goed klimaat voor het realiseren van innovaties. Het gaat hierbij om anders denken, anders doen; bestuurlijke, financiële of juridische ruimte creëren voor innovatie en ruimte om te leren.

Criteria

Om kans te maken op het winnen van de Waterinnovatieprijs moet uw inzending aan de volgende criteria voldoen:  

1. Uw inzending blinkt uit in de criteria innovatie en kwaliteit.
 
2. Uw innovatieve project, product, initiatief of concept is toepasbaar binnen de taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen. De zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water. Kijk voor meer informatie over de waterschappen op www.waterschappen.nl.
 
3. Uw project mag al uitgevoerd zijn. Echter: ook projecten die in de toekomst zullen worden uitgevoerd, zijn van harte welkom.
 
4. Projecten die al eerder hebben meegedaan aan de Waterinnovatieprijs kunnen opnieuw deelnemen als er een duidelijke ontwikkeling in het project zichtbaar is.

Voorbeelden

Uw inzending kan een oplossing bieden op vele terreinen. Wij geven u enkele voorbeelden: 

- Voorkomen en beheersen van wateroverlast; 
- Effectief meervoudig ruimtegebruik, zoals waterberging met bebouwing, water en natuur; 
- Verbetering waterkwaliteit (afvalwater, oppervlaktewater, zwemwater en waterecologie);
- Nautisch beheer/vaarwegbeheer, beheer van grondwater en het polderpeil; 
- Inzameling, transport en zuivering van afvalwater; 
- Aanleg, beheer, onderhoud van watergangen en waterkeringen;
- Ruimte voor innovatie/sociale innovatie: 
Onderdelen van de organisatie leren op een innovatieve manier van elkaars problemen en ervaringen;
Er is manier gevonden om de ruimte voor eigen initiatief en experimenteerzin te vergroten;
De scheiding tussen voorbereiden en uitvoeren, en tussen ondersteunen en uitvoeren is gereduceerd.